عناوین اخبار واطلاعیه ها

0/5 تا 2 نمره برای مقالات مستخرج از پایان نامه

تاریخ ثبت: 1396/03/13

 0/5 تا  2 نمره برای مقالات مستخرج از پایان نامه اختصاص داده خواهد شد.


نظرات کاربران


  • Nyanna:
    1396/04/02
    Was totally stuck until I read this, now back up and rungnni.


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26