عناوین اخبار واطلاعیه ها

آقای دکتر سعید ذاکر بستان آبادی-رئیس دبیرخانه دائمی کنفرانس، دبیر علمی کنفرانس و عضو هیات علمی واحد پرندورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26