عناوین اخبار واطلاعیه ها

اعضای کمیته علمی پانل اثر متقابل تغذیه و دارو در ژنوم و ژنتیک

 

رئیس پانل اثر متقابل تغذیه و دارو در ژنوم و ژنتیک

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

آقای دکتر محمد ضعیفی زاده

آزاد اسلامی واحد اردبیل

اعضای کمیته علمی پانل اثر متقابل تغذیه و دارو در ژنوم و ژنتیک

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

آقای دکتر مجید صادقی زاده

تربیت مدرس

آقای دکتر ستار طهماسبی

پژوهشگاه ژنتیک

خانم دکتر یلینا گرچنینیا

کارازین اکراین

آقای دکتر سید مهدی مزینانی

پژوهشگاه ژنتیک

 

 


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26