عناوین اخبار واطلاعیه ها

اعضای کمیته علمی پانل بیوتکنولوژی، نانو بیوتکنولوژی

 

رئیس پانل بیوتکنولوژی و نانو بیوتکنولوزی

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

آقای دکتر سعید ذاکر بستان آباد

آزاد اسلامی واحد پرند

اعضای کمیته علمی پانل بیوتکنولوژی و نانو بیوتکنولوزی

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

آقای دکتر رامین محمدی

دانشگاه محقق اردبیلی

آقای دکتر بهرام کاظمی

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

خانم دکتر مژگان بنده پور

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آقای دکتر مهدی فروزنده مقدم

تربیت مدرس

آقای دکتر حسین خان احمد

علوم پزشکی اصفهان

آقای دکتر وحید جاجرمی

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آقای دکتر حسین قنبریان

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

خانم دکتر سمیرا محمدی یگانه

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آقای دکتر کیهان آزاد منش

انستیتو پاستور ایران

آقای دکتر اسکندر امیدی نیا

انستیتو پاستور ایران

آقای دکتر نصیر محجل

انستیتو پاستور ایران

آقای دکتر رضا آهنگری

انستیتو پاستور ایرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26