عناوین اخبار واطلاعیه ها

اعضای کمیته علمی پانل ژنتیک و بیماریهای ژنتیکی

 

 

رئیس پانل ژنتیک و بیماریهای ژنتیکی

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

آقای دکتر سینا میرزا احمدی

آزاد اسلامی واحد زنجان

اعضای کمیته علمی پانل ژنتیک و بیماریهای ژنتیکی

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

آقای دکتر محمد ضعیفی زاده

آزاد اسلامی واحد اردبیل

آقای دکتر هاشم یعقوبی

آزاد اسلامی واحد اردبیل

آقای دکتر کیوان رجبعلی زاده

آزاد اسلامی واحد اردبیل

آقای دکتر سینا میرزا احمدی

آزاد اسلامی واحد زنجان

آقای دکتر یوسف شفقتی

بیمارستان صارم

خانم دکتر پیمانه سرخیل

بیمارستان آتیه

دکنتر فروزنده محجوبی

ملی ژنتیک

خانم دکتر خدیجه عنصری

آزاد اسلامی واحد پرند

خانم دکتر سهیلا سهیلی

ملی ژنتیک

آقای دکتر مسعود هوشمند

ملی ژنتیک

دکتر هاشمی

آزاد اسلامی تهران پزشکی

آقای دکتر احمد آل یاسین

ملی ژنتیکورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26