عناوین اخبار واطلاعیه ها

اعضای کمیته علمی پانل بیوانفورماتیک

 

رئیس پانل بیوانفورماتیک

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

دکتر کیوان رجبعلی زاده

آزاد اسلامی واحد اردبیل

اعضای کمیته علمی پانل بیوانفورماتیک

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

آقای دکتر سروش سرداری

انیستیو پاستور

آقای دکتر صادق علیخانی

تبریز

آقای دکتر آرش جوانمرد

تبریز

آقای دکتر جوانمرد

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آقای دکتر نجفی

آزاد اسلامی واحد تبریز

آقای دکتر ابوالفضل قربانی

آزاد اسلامی واحد شبسترورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26